CLUB PRESIDENT
2003   G ROWARTH
2004   D HYAM

2005   D HYAM

2006   J ONEILL

2007   J ONEILL

2008   R SPRAY

2009   R SPRAY

2010   D HYAM

2011   D HYAM

2012   D HYAM

2013   D HYAM

2014   D HYAM

2015   D HARKIN

2016   D HARKIN

2017   D HARKIN

2018   D HARKIN

2019   D HARKIN

2020   D HARKIN

2021   D HARKIN

2022   D HARKIN

2023   D HARKIN